MEBKON - meble z drewna litego!

Konfigurator mebli z drewna litego - zaprojektuj sam swój mebel!

Foto meble z drewna litego

Regulamin

Regulamin studia projektowego „mebkon.pl”

 

Studio projektowe MEBKON działające pod adresem www.mebkon.pl, prowadzony jest przez Krzysztofa Sikorę, przedsiębiorcę działającego pod firmą „MEBKON – Krzysztof Sikora” z siedzibą w Czarnej Wodzie przy ul. Słowackiego 14/11.

Adres: ul. Słowackiego 14/11, 83-262 Czarna Woda NIP: 5921844333, REGON 090508665.

 

 

I. Postanowienia ogólne.

 1. Przedmiotem działalności Studia projektowego jest sprzedaż mebli wykonywanych na zamówienie Klienta i zgodnie z wykonaną przez Klienta konfiguracją. Wszystkie produkty zamówione za pośrednictwem strony Studia projektowego są fabrycznie nowe, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i są objęte gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski.
 2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 3. Studio projektowe realizuje zamówienia na terenie Polski.

 

 

II. Składanie zamówień

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej www.mebkon.pl, poczty elektronicznej (e-mail).
 3. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail),   wymagane jest dokonanie na stronie internetowej konfiguracji zamówionych mebli a następnie potwierdzenie zamówienia drogą e-mailową. Brak potwierdzenia zamówienia w opisany powyżej sposób w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia jest równoznaczny z uznaniem, że zamówienie nie zostało złożone.
 4. Studio projektowe zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, w przypadku nie dokonania wpłaty zadatku w terminie do 14 dni od daty złożenia zamówienia.
 5. Warunkiem zakupu za pośrednictwem naszego Studia projektowego jest skuteczne przeprowadzenie procesu rejestracji poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego lub dokonanie tzw. "Szybkiego zakupu" bez konieczności rejestracji konta oraz po zaakceptowaniu Regulaminu.
 6. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane przez Studio projektowe. W szczególności Studio projektowe zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości lub zawierających niekompletne dane. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

 

III. Zmiana danych i rezygnacja z zamówień

 1. Od chwili złożenia zamówienia do momentu wystawienia faktury zaliczkowej obejmującej zadatek, Klient może dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej zmian w zakresie danych do umieszczenia na fakturze.
 2. Klient może zrezygnować z zamówienia do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Rezygnację z zamówienia należy zgłosić drogą e-mail na adres biuro@mebkon.pl
 3. Jeżeli po skierowaniu zamówienia do realizacji okaże się, że producent dokonał zmian w produkcie, wycofał dany produkt z produkcji lub chwilowo brakuje w ofercie producenta danego produktu, Studio projektowe niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie i jednocześnie zaproponuje zmianę zamówienia, oferując inny dostępny produkt wraz z aktualną ceną. W razie potwierdzenia przez Klienta zmiany, termin realizacji rozpoczyna się z dniem potwierdzenia zmiany. W momencie zmiany zamówienia, zmiany pozycji i ceny, Klient zostanie poinformowany poprzez wysłanie zmienionego zamówienia. Zmianę zamówienia Klient potwierdza za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Brak zgody Klienta na zmiany, o których mowa w pkt 5 powyżej skutkować będzie zwrotem wpłaconej przez Klienta kwoty w całości.

 

 

IV. Realizacja zamówień

 1. Przyjęcie zamówienia jest poprzedzone procesem składającym się z dwóch kroków:
 • złożenie zamówienia - ma miejsce w momencie otrzymania przez Klienta automatycznie generowanej przez Studio projektowe wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia (status zamówienia: "Złożone")
 • zamówienie przyjęte - jest po otrzymaniu odpowiedzi ze Studia projektowego w której znajdują się informacje o koszcie zakupu i sposobie dostawy (status zamówienia: "Przyjęte")

W tym momencie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Studiem projektowym.

 1. W przypadku zgłoszenia błędów w zamówieniu z przyczyn za jakie odpowiedzialność ponosi Klient (np. błędnie wybrana forma płatności, kolorystyka, itp.) Studio projektowe informuje Klienta o wprowadzonej zmianie poprzez wysłanie e-mailem poprawionego zamówienia. Zmianę tę Klient jest zobowiązany potwierdzić za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Po zawarciu umowy Klient zobowiązany jest wpłacić zadatek w rozumieniu art. 394 k.c.
 3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania wpłaty zadatku na rachunku bankowym Studia projektowego, otrzymania płatności kartą kredytową/płatniczą bądź podpisania przez Klienta umowy kredytowej z jednym z banków, o czym Klient jest informowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 4. Przewidywany termin realizacji zamówienia podany jest indywidualnie przy każdym produkcie. Czas realizacji zamówienia może w nielicznych przypadkach ulec wydłużeniu. Może to być uwarunkowane zamówieniami trudnymi do wykonania, bądź wypadkami losowymi. W takich wypadkach Klientowi zostanie podany nowy przybliżony termin, w jakim jego zamówienie zostanie zrealizowane. Informacja ta zostanie podana pocztą elektroniczną.
 5. Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów.

 

 

 

V. Ceny i płatności

 1. Zamieszczone na stronach Studia projektowego produkty wraz z cenami nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 2. Zamieszczenie informacji o towarach na stronie internetowej Studia projektowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.
 3. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Studia projektowego wyrażone są w złotych polskich zawierają podatek VAT i są cenami brutto.
 4. Ceny wygenerowane za pomocą konfiguratora zawierają koszty przesyłki.
 5. Na poczet realizacji zamówienia Klient zobowiązuje się do zapłaty zadatku, w rozumieniu art. 394 k.c., w wysokości co najmniej 30% wartości zamówionego towaru.
 6. Zapłata reszty ceny następuje w chwili odbioru towaru w formie przedpłaty na konto bankowe, kartą kredytową/płatniczą lub za pobraniem - w zależności od wybranej przez Klienta formy płatności.
 7. W przypadku złożenia zamówienia na meble nietypowe (pod wymiar) Studio projektowe zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności przez zażądanie przedpłaty całej wartości zamówienia.
 8. Do każdej wpłaty na rachunek bankowy w walucie innej niż PLN (Polski złoty), doliczona zostanie opłata w wysokości 36,60 zł brutto wynikająca z kosztów przewalutowania pobieranych przez bank.
 9. Studio projektowe zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania i usuwania produktów, przeprowadzania oraz do odwoływania akcji promocyjnych na łamach strony.
 10. Zmiany, o których mowa w pkt. 11 nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.
 11. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu.

 

 

VI. Dostawa i odbiór produktu

 1. Dostawa zamówionego produktu nastąpi w terminie ustalanym indywidualnie przez konsultanta Studia projektowego w dni robocze między 6:00 a 22:00.
 2. Dostawa odbywa się w wybrany przez Klienta sposób.
 • dostawa towaru przez firmę transportową pod wskazany w zamówieniu adres,
 • dostawa przez transport Studia projektowego pod wskazany w zamówieniu adres,
 • odbiór własny
 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy towaru na wskazany adres, koszty dostawy zostaną uwzględnione w potwierdzeniu zamówienia.
 2. W przypadku odbioru własnego z magazynu, koszty dostawy wynoszą 0 zł.
 3. Koszty dostawy nie obejmują wniesienia towarów do mieszkania/domu i ich montażu.
 4. Dostawca nie dostarcza (nie wnosi) towaru do lokalu Klienta. Wydanie i odbiór towaru następuje z samochodu. Z tym momentem przechodzi na Kupującego ryzyko utraty bądź uszkodzenia towaru.
 5. Studio projektowe nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo wypełniony formularz zamówienia, w wyniku którego przesyłka nie dotarła do Klienta.
 6. Niepodjęcie przesyłki przez Klienta w terminie wcześniej przez Studio projektowe uzgodnionym jest równoznaczne z odstąpieniem przez Klienta od umowy, z przyczyn za jakie odpowiedzialność ponosi Klient. W takim przypadku Studio projektowe uprawniony będzie do zatrzymania wpłaconego zadatku poniesionych kosztów transportu do miejsca zamieszkania Klienta. Pozostała cześć ceny zostanie zwrócona Klientowi w terminie 14 dni od daty niepodjęcia przez Klienta przesyłki.
 7. Wydanie i Odbiór towaru przez Klienta musi być potwierdzone pisemnie na dokumencie dostawy. Złożony podpis jest traktowany jako potwierdzenie zgodności towaru ze złożonym zamówieniem.
 8. Podczas odbioru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilościowej z zamówieniem oraz kontroli czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu. Klient zobowiązany jest dokonać kontroli w obecności osoby dostarczającej zamówiony produkt (kuriera lub pracownika sklepu).
 9. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki ilościowe akcesoriów montażowych lub elementów mebli, albo też został mechanicznie uszkodzony, należy sporządzić protokół szkodowy (ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy), oraz niezwłoczne poinformować Studio projektowe, w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.
 10. UWAGA: Przyjęcie przez Kupującego przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego. Jeżeli Kupujący nie wypełni wspólnie z osobą dostarczającą zamówiony produkt protokołu szkodowego na tę okoliczność w momencie odbioru przesyłki reklamacja z tego tytułu nie zostanie uwzględniona.

 

 

 

VII. Reklamacje - postępowanie reklamacyjne

 1. Wszystkie produkty dostępne na stronie objęte są gwarancją w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową /ustawa z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.)/.
 3. Dla wykazania uprawnień z tytułu gwarancji konieczne jest wylegitymowanie się dowodem zakupu.
 4. Różnice w odcieniu wybarwienia drewna, które wynikają z różnie ustawionych parametrów monitora lub karty graficznej nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji. Zdjęcia przedstawione na stronie Studia projektowego są poglądowe i kolory różnić się mogą nieznacznie od dostępnych. Próbki wybarwienia drewna dostępna na stronie Studia projektowego pochodzą z wzorników firmy CDW Sp. z o.o. ,ul. Mogileńska 50; 61-044 Poznań.
 5. Produkty wysyłane poza granice Polski podlegają gwarancji na terenie Polski.

 

 

VIII. Odstąpienie od umowy

 1. W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego produktu, Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, wg ogólnych zasad wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz. U. Nr 22, poz. 271), składając Sprzedawcy oświadczenie na piśmie.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy zamawiany towar został wykonany zgodnie z konfiguracją Klienta dokonaną na stronie internetowej Studia projektowego. W takim przypadku zastosowanie ma art. 10 ust. 3 punkt 4) ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz. U. Nr 22, poz. 271).
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru następuje przez Kupującego i na jego koszt na adres Studia projektowego w Czarnej Wodzie, ul. Słowackiego 14/11. Zwracany w tym trybie produkt zostanie przyjęty, a odstąpienie będzie skuteczne tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany wraz z dowodem zakupu, kompletną zawartością, a sam produkt oraz akcesoria nie będą uszkodzone oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów użytkowania.
 4. Studio projektowe w ciągu 7 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymagania określone w pkt 3 powyżej zostaje wystawiona faktura korygująca - o ile wcześniej była wystawiona faktura VAT. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem poleconym lub e-mailem. Studio projektowe w terminie 14 dni roboczych dokonuje zwrotu należności na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.
 5. Studio projektowe nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

 

 

IX. Poufność danych i polityka prywatności

 1. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i akwizycyjnych. Jednocześnie Klient oświadcza, że jest świadomy, że ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. W przypadku, braku zgody na powyższe, Klient za pośrednictwem poczty e-mail oświadcza, iż nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych w celach, o których mowa w pkt IX.1 Regulaminu.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883) informujemy, że dane osobowe podane w formularzu zamówienia, będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.
 3. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony www.mebkon.pl.
 4. Wszystkie dane są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby Studia projektowe w związku z realizacją zamówienia i obsługą Klienta.
 5. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z biurem (biuro@mebkon.pl).

 

 

X. Postanowienia końcowe

 1. Zespół Studia projektowego dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Tematy sporne, dyskusyjne - wszystkie wnioski, skargi i uwagi oraz propozycje przyjmujemy i odpowiadamy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.
 3. Złożenie zamówienia w Studiu projektowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu , jak również akceptację wszystkich zasad zakupu towaru za pośrednictwem Studia projektowego.
 4. Studio projektowe ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.